REFUND POLICY

นโยบายการคืนเงิน (Can refund incase of product damage or delay)
ทางร้านค้า ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์และเพจSANDYSUJITTRAดังนี้
ทางร้านจะทำการคินเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณี่บริษัท ไม่สามารถจัดส่งสินค้า ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้และลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพของ productและการบริการ
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคารโดยการคืนเงิน จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับการคืนเงิน ในรอบบิลถัดไป
ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้าในกรณีต่างๆดังนี้
กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี ผิดรุ่น ผิดประเภท
กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ Change of mind ของผู้ซื้อในทุกกรณี
ทางร้านค้าจะไม่ดำเนินการจะจัดส่งสินค้าและต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆดังนี้
กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่นสินค้า หมด Stock)สินค้ายกเลิกการผลิต
กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (system error)ที่อาจเกิดขึ้นPowered by MakeWebEasy.com