Thai Souvenirs Shop
Welcome To Thai Souvenir Shop
There are a lot of souvenir items to buy in Thailand.Your head will surely spin when trying to decide on what to buy.here are selected items which is unique and will surely remind you of your wonderful time at Thailand.

These beautiful products are works of art in themselves and are painstakingly handcrafted by local artist. You can choose from this page such as handmade jewelry,Thai cloth, handmade bag.

You will not leave disappointed. Our products have made by thai local people who love art & have much experience so you can make sure that our products have quality with a low price.Also you can find unique design which can make you surprise how special of Thai handmade.
 
Sandysujittra タイ お土産 ยินดีต้อนรับค่ะ 

มีของฝากมากมายให้ซื้ อในประเทศไทย หัวของคุณจะหมุนแน่นอนเมื่อตัดสินใจว่าจะซื้ออะไร
ผลิตภัณฑ์ของเราคัดสรรมา ซึ่งไม่เหมือนใคร จะทำให้คุณนึกถึงช่ วงเวลาอันแสนวิเศษของคุณที่ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเหล่านี้เป็นผลงานศิลปะในตัวเองและเป็นงานฝีมืออย่างพิถีพิถันโดยศิลปินท้องถิ่น ผลิตภัณฆฑ์สามารถเลือกได้จากหน้านี้เช่นเครื่องประดับแฮนด์เมดผ้ าไทยและกระเป๋าแฮนด์เมด

คุณจะไม่ผิดหวัง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตโดยคนไทยในท้องถิ่นที่รักงานศิลปะและมีประสบการณ์มากมายเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ ของเรามีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนอกจากนี้คุณยังพบกับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะทำให้คุณประหลาดใจว่าศิลปะไทยมีความพิเศษอย่างไร

 
 
 

 

 Cloth form Indigo fabric


 

Thai Accessories&Jewelry

Thai jewelry designs are becoming increasingly interesting and technology development Thailand is already a leader in colored gemstones for Thai people to pass on from generation to generation, giving Thailand a competitive advantage in the world market. Our jewelery products focus on designing to blend in with nature, flowers and leaves.

You can buy as many pieces of jewelry as your heart desires, being that it is such a small souvenir.
Secondly,the jewelry you purchase here, you will surely be special at home.

เครื่องประดับ

การออกแบบเครื่องประดับของไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นในระดับโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านอัญมณี คนไทยได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ไทยได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์อัญมณีของเราเน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง โดยช่างฝีมือชาวไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

คุณสามารถซื้อเครื่องประดับได้มากเท่าที่ใจต้องการเนื่องจากเป็นของที่ระลึกชิ้นเล็กๆแต่มากคุณค่า
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างแน่นอนค่ะ. 


 

 

 Thai Fabric

Thai fabric is a Thai handicraft product that conveys the prosperity of the national culture. And the creativity of the people in the nation In knowing how to make clothing and functional products in daily life of Thai people Thai people have known weaving since the era. Prehistoric In rural societies, weaving is considered a duty of women to do in households during their free time from farming and rice farming. Weaving is common in all regions of Thailand.


 This page include production of bags or cloths that using Thai fabrics or Thai pattern is a component.In each pattern,we will focus on the design that is different.You can choose a variety of product which match their own life style.

ผ้าไทย


ผ้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่สื่อถึงความเจริญรุ่ งเรืองของวัฒนธรรมประจำชาติ และความคิดสร้างสรรค์ ของคนในชาติในการรู้จักการทำเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวัน  คนไทยรู้จักการทอผ้ามาตั้งแต่ยุ คก่อนประวัติศาสตร์ในสั งคมชนบทการทอผ้าถือ งานของผู้หญิงที่ทำในครัวเรือนในช่วงเวลาว่างจากการทำไร่ ทำนาซึ่งมีอยู่ทั่วไปในทุกภูมิ ภาคของประเทศไทย
Sandysujittra タイ お土産 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทยหรือลายไทยซึ่งเป็นงาน handmade เช่นผ้าลายคราม เราเน้นการออกแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เข้ากับ life style ของตนเองได้ค่ะ

 

 

 


 

Best Service

For You

Our product are export & local,you can choose payment method depend on your convenience.

Can refund money incase of product damage ,delay or you are not satisfy our product.(within 3 days)


Payments

 Domestic

  - Bank Transfer

  - Credit Card Payment (Via Omise)

 Export

  - Credit Card Payment (Via Omise) Refund Terms.


Delivery

   Domestic Shipping: Within 1 week.

   Export Shipping: Within 1-2 Weeks

 

บริการที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้าส่ งออกและในประเทศคุณสามารถเลื อกวิธีการชำระเงินได้ ตามความสะดวกของคุณ.

 

การชำระเงิน

 สำหรับภายในประเทศ


 ⁃ การโอนเงินทางธนาคาร


 - การชำระเงินทางบัตรเครดิต (ผ่านทาง Omise)

 

 สำหรับต่างประเทศ

 

 - การชำระเงินทางบัตรเครดิต (ผ่านทาง Omise)

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

 สามารถคืนเงินในกรณีที่สินค้ าเสียหายล่าช้าหรือคุณไม่พึ งพอใจในสินค้าและของเรา ภายใน 3 วันระยะเวลาการจัดส่ง

 การจัดส่งภายในประเทศ : ระยะเวลาในการจัดส่ง ภายใน 1 สัปดาห์

 การส่งต่างประเทศ: ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 สัปดาห์. 
Sandysujittra タイお土産

 

"Life is Art"    

 

 My business background

I am an ordinary woman who has the opportunity to live, work and study in Japan. It allows me to meet many foreign friends. While in Japan, there are many cultures that I have started to learn, resulting in many useful experiences that can be used up until today. On the other hand, many foreign friends show that Thailand has many things that foreigners are interested in. There are lots of questions which asked from my friends, but some answers can not be answered. This is the beginning that I need to learn more about Thailand in order to bring various experiences to share on My page through creative media and easy to understand. In addition, Thailand also has many handmade products with outstanding art.

I personally like the creative art from different ideas. Therefore, Sandysujittra shop sells Thai souvenir products from local people who Facebook from different ideas. Therefore, Sandysujittra shop sells Thai souvenir products from local people who really love art, including some products that I have participated in the design as well. Every products that I sell are not just promoting Thai products to be known all over the world, it is also a business that is gradually growing from the potential of me and my team. I hope that you will receive valuable products, learn and grow together. 

ดิฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ งที่มีโอกาสใช้ชีวิตทำงานและเรี ยนที่ญี่ปุ่นทำให้มีโอกาสได้รู้ จักเพื่อน ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติหลายคนช่วงที่ ดิฉันอยู่ประเทศญี่ปุ่นนั้น  มีวั ฒนธรรมหลายอย่างที่ดิฉันได้เริ่ มเรียนรู้ทำให้ได้รับประสบการณ์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ที่ สามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบั น   ในทางกลับกันการที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติหลายคนทำให้รู้ว่ าประเทศไทยมีหลายอย่างที่ชาวต่างชาติสนใจซึ่งคำถามที่ถูกถามมากมายจากเพื่อน ๆ  ดิฉันตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง  ตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดิฉั นอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นเพื่อที่จะได้ นำประสบการณ์ที่น่าสนใจต่างๆมา share ในเพจผ่านการทำสื่อที่สร้างสรรค์และเข้าใจง่าย  อีกทั้งประเทศไทยเองมี Product Handmade ที่มีศิลปะที่ ที่ถูกสร้างสรรค์ผลงานจาก Idea ที่แตกต่าง   ดังนั้น Sandysujittra タイお土産 จัดจำหน่าย Thai souvenir ซึ่งทั้งหมดเป็น product ที่มาจากคนท้องถิ่นที่รั กในงานศิลปะ โดยผลิตภัณฑ์บางชิ้ นดิฉันมีส่วนร่วมในการออกแบบด้ วย Product ทุกชิ้นที่นำมาจำหน่ายนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของส่ งเสริมให้ Thai souvenir เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลกยังเป็นธุรกิจที่ค่อยๆเติบโตตามศักยภาพของดิฉันและ Team ที่มีซึ่งดิฉันหวังว่าเพื่อน ๆ นอกจากได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสาระบันเทิงยังสามารถเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันค่ะ     


 
 Amazing Thailand

 

      Pattaya

        Pattaya beach has been renovated to attract more tourists. From sunrise to sunset, beach is constantly brimming with life.You can take beautiful photo here

 
                    

Sunset @Pattaya beach on April'19
 

      Wat Arun Rachavararam

      Thailand has a long history&culture with important temples from time immemorial.This week I would like to introduce you Wat Arun Ratchavararam.This temple was established from Ayutthaya period. You can go there by starting from BTS Saparn Taksin & Sathorn Port

 

 

"Choose the right one match to your style to make your highlight moment every day

I hope we can learn & walk togather "


 

 "Thank you so much for visiting my page" 

Please visit  my facebookpage,Instragram or my blog

to learn more about products  & contents as below link 


My Blog Sandysujittra  Lifestyle

https://sandysujittra.blogspot.com/

 

Add Line LO เพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อพูดคุย สอบถาม 

Line @sandysujittra                 https://lin.ee/13EbWECVX 

 

                                                                                                

 


REVIEW

Accessories , 435 Views

Earring&Accessories

Accessories , 686 Views

Thai Life style

Traveling @Thailand , 692 Views

How To Order
No product

Exclusive offer                                                      

คุณกำลังมองหาของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรัก ในช่วงเทศกาลสิ้นปีอยู่หรือเปล่าคะ . ใหม่ Collection“Grow”
เราตั้งใจออกแบบ เพื่อให้คุณสวยที่สุดในทุกโอกาสพิเศษ
<พิเศษสำหรับคุณ>
ส่วนลด 10% สำหรับแฟนเพจที่เพิ่มเราเป็นเพื่อนLine OA(@sandysujittra) บริการเตรียมของขวัญพร้อมการ์ดอวยพรแฮนเมด (สามารถเลือกแพจเกจได้)

ถ้าลูกค้าต้องการปรึกษา เรามีบริการแนะนำคู่ที่เหมาะสมเพื่อที่ได้เจอต่างหูคู่ที่ใช่ค่ะ


ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณเช่น


1) โทนสีที่ชอบ

2) เดือนเกิดหรือราศี

3) Style การแต่งตัวหรือกิจกรรมที่ชอบทักทายคุยกับเรา

เพื่อได้ลูกค้าเจอคู่ที่ใช่ได้ง่ายขึ้นนะคะ

Cick  เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

image

<สินค้าขายดี>

 

 

 

New

Crochet 01

กระเป๋าไหมพรมถักโครเช

฿ 399 ฿ 399
฿ 349 ฿ 349 -13%
New

Shine 02

SHINE COLLECTION Shine ฉันเรียบง่ายแต่ไม่ได้เรียบเฉย” **ความพิถีพิถัน ในการร้อยต่างหูคอลเลคชั่นนี้

฿ 399 ฿ 399
New

Crochet 02

กระเป๋าไหมพรมโครเช

฿ 399 ฿ 399
฿ 349 ฿ 349 -13%
New

Crochet 03

กระเป๋าถักไหมพรมโครเช

฿ 399 ฿ 399
฿ 349 ฿ 349 -13%
New

Knitting Bag 001

NEW ARRIVAL! สวยเต็ม 10! หักอะไรไม่ได้เลย

฿ 499 ฿ 499
New

Knitting Bag 002

NEW ARRIVAL! สวยเต็ม 10! หักอะไรไม่ได้เลย

฿ 499 ฿ 499
New

Knitting Bag 003

NEW ARRIVAL! สวยเต็ม 10! หักอะไรไม่ได้เลย

฿ 499 ฿ 499
New

Shine 01

SHINE COLLECTION✨ Shine เปล่งประกายในวันที่ดอกไม้บาน “ต่างหูที่พาคุณเดินบนเส้นทางดอกไม้” สายหวานถูกใจสิ่งนี้แน่นอน สีชมพูน่ารัก นำมาประกอบรวมกันเป็นดอกไม้สวย หวาน

฿ 899 ฿ 899
Powered by MakeWebEasy.com